Posudky znalce dle obchodního zákoníku

Účelem zpracovávaných znaleckých posudků je zejména:

a) Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu při vzniku a při zvýšení základního kapitálu společnosti
Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. V praxi bývá předmětem nepeněžitého vkladu podnik či jeho část, nemovitosti, movitý majetek, cenné papíry anebo nehmotný majetek (např. průmyslová práva).
1.posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové společnosti, přitom je dán obsah tohoto posudku (popis nepeněžitého vkladu, použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda hodnota nepeněžitého vkladu, ke které vedou použité způsoby ocenění, odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, nebo částce, která se má započítávat na vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje (§ 59)
2.ocenění nepeněžitých vkladů při vzniku společnosti s ručením omezeným (§ 112) a při vzniku akciové společnosti (§ 175)
3.ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (§ 143) a při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti podle § 202, 203, 205, 206 a 210

b)Ocenění jmění společnosti při fúzích a ostatních přeměnách
Přeměnami společností dle obchodního zákoníku jsou:

4.ocenění jmění zanikající akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným při fúzi sloučením ( § 69a)
5.ocenění jmění každé zúčastněné akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným při fúzi splynutím (§ 69a)
6.posudek znalce na výši vypořádání v penězích při zrušení s.r.o. s převodem jmění na společníka a při zrušení a.s. s převodem jmění na akcionáře (§ 220p)
7.ocenění jmění rozdělované akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným při rozdělení (§ 69c, 220r)
8.ocenění jmění při změně právní formy na akciovou společnost, nebo společnost s ručením omezeným (§ 69d)

c) Znalecké zprávy při fúzích a ostatních přeměnách společnosti
9.znalecká zpráva o fúzi (tj. při fúzi sloučením nebo splynutím společností § 69a)
10.znalecká zpráva o fúzi - přezkoumání smlouvy o fúzi veřejných obchodních společností (§ 92a)
11.znalecká zpráva o fúzi - přezkoumání smlouvy o fúzi společnosti s ručením omezeným znalcem pro fúze (§ 153a)
12.znalecká zpráva o fúzi - přezkoumání smlouvy o fúzi akciové společnosti znalcem pro fúze s následným vypracováním znalecké zprávy o fúzi (§ 220c), s předepsaným obsahem (kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním právním předpisem též stanovisko znalce nebo znalců pro fúzi k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je vhodný a odůvodněný, dále údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií, následuje vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené, údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z těchto metod, jestliže bylo použito více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám při stanovení výměnného poměru, a zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování, popřípadě ocenění jmění pod §69a)
13.znalecká zpráva o převzetí - přezkoumání smlouvy o převzetí při zrušení s.r.o. s převodem jmění na společníka a při zrušení a.s. s převodem jmění na akcionáře (§ 220p)
14.znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení při nerovnoměrném výměnném poměru (§ 220s), při účasti akciové společnosti i při rovnoměrném výměnném poměru akcií (§ 220za)

d)Stanovení hodnoty majetku posudkem znalce podle § 196a (resp. §135)
15.posudek znalce - stanovení hodnoty majetku, který společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo od člena představenstva, dozorčí rady, prokuristy nebo jiné osoby, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osob jim blízkých nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, nebo na ně úplatně majetek převádí za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty (§135, § 196a)

e)Ocenění a posudky znalce v ostatních případech
16.ocenění vypořádacího podílu (§ 61)
17.přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (§ 66a, § 182)
18.přezkoumání smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části, z hlediska správnosti ceny (§ 67a)
19.ocenění obchodního podílu společnosti s ručením omezeným (§ 117a)
20.ověření ceny nebo směnného poměru cenných papírů posudkem znalce při nabídce převzetí (§ 183c, § 183e)
21.ověření přiměřenosti ceny cenných papírů při koupi cenných papírů podle 186a
22.přezkoumání ovládací smlouvy resp. smlouvy o převodu zisku dvěma nezávislými znalci (§ 190d)

marian navratil webdesign